Tại Hội nghị, TS Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm phân tích và dự báo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam báo cáo chuyên đề trên nêu rõ, hiện nay, trên thế giới, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng số hoá) đang diễn ra mạnh mẽ. Đây là xu hướng kết hợp giữa Internet, trí tuệ  nhân tạo, điện toán đám mây,  in 3D, công nghệ cảm biến, thực tế ảo, dữ liệu lớn, mạng xã hội...để chuyển hoá toàn bộ thế giới thực thành thế giới số; làm thay đổi cách thức sản xuất, chế tạo và ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội, môi trường, kiến trúc thượng tầng, sự ổn định của xã hội ở cả cấp độ toàn cầu, khu vực và trong từng quốc gia.

TS Nguyễn Thắng báo cáo với Cách mạng công nghệ 4.0.

TS Nguyễn Thắng đã truyền đạt cho các đại biểu đánh giá tổng quan tình hình thế giới và Việt Nam về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cung cấp thông tin về những tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với một số lĩnh vực trọng yếu về ANTT ở Việt Nam hiện nay; dự báo và định hướng ứng xử của Việt Nam.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm kịp thời cung cấp thông tin về cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư trên thế giới và Việt Nam cho các cấp lãnh đạo trong lực lượng CAND nghiên cứu, tham khảo. Giúp CBCS hiểu đúng, nắm vững bản chất và tận dụng thời cơ, vượt qua những khó khăn, thách thức trong thực hiện cuộc Cách mạng 4.0, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

P Thuỷ