Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ đã bám sát chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện, làm tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong CAND; tham mưu xây dựng, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, từng bước hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của lực lượng Thanh tra CAND.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Hàng năm, Thanh tra Bộ đã tham mưu ban hành và tổ chức hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch công tác thanh tra của lực lượng CAND, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Đã tham mưu và trực tiếp tiến hành các cuộc thanh tra hành chính, chuyên ngành có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng hoặc có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo đại hội.

Kết quả công tác thanh tra đã góp phần quan trọng giúp Công an các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành các quy định của pháp luật và của Bộ; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. 

Đã chủ động tham mưu, tổ chức tốt việc phục vụ lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật; thường xuyên tổ chức tiếp công dân tại Địa điểm tiếp công dân của Bộ với hơn 7.000 lượt công dân. Tiếp nhận, xử lý đơn thư các loại từ nhiều nguồn chuyển đến với tỷ lệ đạt 99,6%. Làm tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Bộ...

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương sự nỗ lực, ý chí vượt khó, tính chiến đấu, tính xây dựng của Đảng bộ Thanh tra Bộ trong nhiệm kỳ qua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Trước sự thay đổi rất nhanh của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cùng với diễn biến phức tạp của an ninh phi truyền thống, công tác phòng chống tội phạm ngày càng khốc liệt, đặt ra nhiều nhiệm vụ cần tập trung trong công tác thanh tra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Thanh tra Bộ nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, đồng thời kế thừa truyền thống, đổi mới sáng tạo để xây dựng lực lượng thanh tra trong sạch, vững mạnh, bản lĩnh và chuyên nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Bộ nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, từ những nhận thức về bối cảnh thuận lợi, thách thức đặt ra để xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra bản lĩnh về chính trị, vững về nghiệp vụ, giỏi chuyên môn và thành thạo các kỹ năng tin học, ngoại ngữ, công nghệ thông tin. 

"Đảm bảo được tính chủ động, tính chiến đấu, tính hiệu quả, tính giáo dục, đồng thời phải khách quan, minh bạch", Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ. 

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị nâng cao sức chiến đấu các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức Đảng; chú ý nắm bắt, quản lý tư tưởng cán bộ, đảng viên; phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý Đảng bộ Thanh tra Bộ dành thời gian nghiên cứu, giải quyết từ gốc các vấn đề khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cần hết sức chú ý công tác tự kiểm tra, tự giám sát trong từng chi bộ. Kiểm soát quyền lực, giám sát việc thực thi quyền lực; áp dụng lời dạy của Bác Hồ đối với công tác thanh tra vào sinh hoạt của từng chi bộ; lựa chọn các đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tham dự đại hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành bày tỏ tin tưởng, với truyền thống của ngành Thanh tra đoàn kết một lòng, chủ động sáng tạo, với phương châm "Chủ động, đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Đảng bộ Thanh tra Bộ nhiệm kỳ mới sẽ phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao cho...

Tại đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, đồng thời bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII...

Quỳnh Vinh