Mục đích thanh tra chuyên đề nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của Nhà nước, của Bộ Công an trong việc sử dụng một số nguồn kinh phí và công tác quản lý, sử dụng đất an ninh trong lực lượng CAND, nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để đề xuất các biện pháp chấn chỉnh và xử lý những vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc sử dụng một số nguồn kinh phí và công tác quản lý, sử dụng đất an ninh đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm công tác và hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương.

Dự kiến đến tháng 10/2020, Thanh tra Bộ Công an sẽ tổng kết thanh tra chuyên đề này trong toàn quốc để rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

Nguyễn Thị Lan Hương