Học viện CSND đặt mục tiêu “xây dựng Học viện CSND thông minh” với 4 trụ cột: Hệ thống điều hành học viện CSND điện tử, vạn vật kết nối Internet (IoT), thư viện điện tử và giảng đường thông minh. 

Để xây dựng hệ thống điều hành Học viện CSND điện tử, Học viện xây dựng hệ thống quản lý điều hành hiện đại, hiệu quả theo mô hình của Chính phủ điện tử đang triển khai tại Việt Nam. Cung cấp cho cán bộ, giảng viên và sinh viên các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác, quản lý, giảng dạy và học tập, tham gia vào quá trình quản lý điều hành một cách tích cực và chủ động. 

Học viện CSND giới thiệu ứng dụng quản lý và điều hành.

Học viện đã hoàn thiện hạ tầng CNTT phục vụ công tác quản lý điều hành điện tử, phủ sóng wifi toàn trường và hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu tập trung, đồng bộ hoá dữ liệu. Học viện cũng triển khai đồng bộ các phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý điều hành điện tử, với trọng tâm là phần mềm quản lý văn bản và điều hành. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc ứng dụng CNTT tại đơn vị, địa phương. Việc ứng dụng CNTT ngày càng trở nên sâu rộng, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các đơn vị, địa phương, góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm thiểu các quy trình công việc đang được tiến hành theo phương pháp thủ công bằng việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng được xử lý qua mạng Internet. Những kinh nghiệm thực tiễn tại các đơn vị, địa phương góp phần nâng cấp, xây dựng các ứng dụng để nâng cao công tác quản lý điều hành trong thời gian tới.

Qua Hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương có thể nghiên cứu áp dụng hệ thống phần mềm quản lý của Học viện CSND vào thực tiễn công tác, nhằm chủ động tiến trong tiến trình chuẩn hoá, hiện đại hoá các mặt công tác của Ngành Công an trong thời gian tới.

Nhật Trường