Hội nghị đã triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020...

Toàn cảnh Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Cần Thơ.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn nhằm tra cứu thông tin về công dân khi giải quyết thủ tục hành chính, thay thế cho việc phải xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ công dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị các sở, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi sở, ban, ngành địa phương quản lý. 

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thu thập, cập nhật thông tin dân cư. Đồng thời tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Văn Đức