Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng cho biết, tại Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Trung tướng Trần Văn Vệ phát biểu tại Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Trung tướng Trần Văn Vệ nhấn mạnh, với vai trò là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát nói riêng không những phải gương mẫu, nghiêm túc học tập, quán triệt sâu sắc mà còn phải lĩnh hội, tiếp thu nội dung của Nghị quyết để mỗi đồng chí tham dự Hội nghị đều có thể trở thành một báo cáo viên truyền đạt, trao đổi với các cán bộ, đảng viên đồng thời tổ chức triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất những nội dung cốt lõi của Nghị quyết ở chi bộ, đơn vị mình, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

M.Hiền