Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục HCKT đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về các mặt công tác HCKT mà Tổng cục đang thực hiện trong thời gian qua và Kế hoạch công tác HCKT năm 2016.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thăm Nhà truyền thống của Tổng cục HCKT.

Theo đó, Tổng cục HCKT đã thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Bám sát và chủ động toàn diện về HCKT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng CAND trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tăng cường vai trò quản lý nhà nước; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về HCKT;

Triển khai đồng bộ các dự án, đề án phát triển công nghiệp an ninh; tăng cường dự trữ, dự phòng kịp thời đảm bảo phương tiện, vật tư thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, khí tài, công cụ hỗ trợ; công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và xã hội hóa y tế có những bước tiến mới...đáp ứng kịp thời, có hiệu quả công tác thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định công tác HCKT là nền tảng và động lực nâng cao sức mạnh chiến đấu, hiệu quả công tác của lực lượng CAND trong thời kỳ mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành viết lưu bút tại Nhà truyền thống Tổng cục HCKT.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục HCKT tích cực, chủ động đảm bảo yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất với hiệu quả cao nhất, tiếp tục xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tăng cường quản lý nhà nước về HCKT, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về HCKT CAND. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, hoàn thiện quy trình, quy chế, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để nâng cao chất lượng công tác quản lý.

Tổng cục HCKT cần phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần cùng toàn lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2016. 

T.Xuân – A.Hiếu