Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục V28 đã báo cáo tình hình hệ thống tổ chức lực lượng; kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác và những công việc trọng tâm Cục V28 đang thực hiện.

Theo đó, thực hiện Luật CAND, lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở được củng cố, kiện toàn từ Bộ Công an đến xã, phường, thị trấn.

Lãnh đạo Cục V28 tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành vừa được phong quân hàm Thượng tướng.

Lực lượng chuyên trách được xây dựng từ Bộ Công an đến Công an cấp huyện. Hiện nay, toàn quốc có hơn 700 mô hình tổ chức bảo vệ ANTT ở các cấp độ khác nhau, đa số các mô hình đang phát huy tác dụng, huy động hàng chục vạn nhân dân tham gia.

Thời gian vừa qua, Cục V28 đã tham mưu phục vụ Đảng, Nhà nước, Bô Công an ban hành nhiều văn bản quan trọng, có tính cơ bản, chiến lược về công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; phục vụ lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là ở các địa bàn chiến lược, vùng tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, các trường học, khu kinh tế tập trung...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Hiện nay, Cục V28 đang tập trung thực hiện 11 đầu việc như tham mưu phục vụ lãnh đ Bộ đổi mới nội dung, hình thức công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quả lí nhà nước về Công an xã; bảo vệ dân phố; công tác phối hợp giữa Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến...

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo báo cáo kết quả công tác.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Cục V28 cũng đã có ý kiến báo cáo rõ hơn với đồng chí Thứ trưởng các công tác, nêu rõ khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện và kiến nghị một số vấn đề liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác Cục V28 đã làm được trong thời gian qua, đặc biệt là đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quan trọng, có tính chiến lược về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, điển hình nhất là Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”;

các đại biểu phát biểu ý kiến.

Đã xây dựng được các bộ tiêu chí đánh giá công tác phong trào như: tiêu chí dân vận khéo; tiêu chí xã trọng điểm rất thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện, tiệm cận với sự phát triển của thế giới; xây dựng được nhiều mô hình bảo vệ ANTQ...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu,thời gian tới Cục V28 cần tham mưu cho Bộ tổng kết Chỉ thị 09 của Ban Bí thư; qua tổng kết các phong trào cần đánh giá lại xem các mô hình bảo vệ ANTT ở cơ sở còn phù hợp không để có chỉ đạo sát hơn; việc đánh giá xã trọng điểm phải đúng, trúng; tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình ở cơ sở, nhất là tại các xã trọng điểm...

Đối với các nội dung CBCS Cục V28 đề nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho biết sẽ báo cáo với Thường vụ lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết phù hợp với quy định hiện nay.

Phương Thuỷ