Dự buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND; các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các học viện, trường CAND…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tóm tắt một số mặt công tác trọng tâm của Tổng cục Chính trị CAND, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam nêu rõ, thời gian qua, Tổng cục đã chủ động tham mưu giúp Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, biện pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Qua đó đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Tổng cục đã tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam báo cáo tóm tắt một số mặt công tác trọng tâm

Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; đồng thời tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và của lực lượng CAND. 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần trách nhiệm; xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống văn hoá của cán bộ, chiến sỹ…

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Tổng cục Chính trị CAND trong thời gian tới như công tác tổ chức, chính sách cán bộ; công tác giáo dục đào tạo; công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và hoạt động của các tổ chức quần chúng trong CAND…

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận thành tích của Tổng cục Chính trị CAND trong thời gian qua. 

Sau khi lắng nghe ý kiến, đề xuất của các đại biểu với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Tổng cục Chính trị CAND chủ động tham mưu, phục vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an triển khai nghiêm túc, có hiệu qủa các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. 

Trên cơ sở những vấn đề hết sức cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 cần tăng cường kiểm tra, không để bị động bất ngờ trong công tác chính trị, tư tưởng; bám sát thực tế để chủ động đổi mới công tác  xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, cải cách hành chính.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

"Tổng cục Chính trị CAND phải là đơn vị nòng cốt giúp Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức công tác xây dựng Đảng, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ lực lượng CAND" - đồng chí Thứ trưởng nêu rõ.

Bên cạnh đó, cần tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 02 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong CAND giai đoạn 2016 – 2020 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đơn vị văn hoá, gương mẫu chấp hành điều lệnh, kỷ cương. 

Chấp hành việc trực ban đúng quy trình, quy định; đổi mới nội dung, hình thức giao ban tư tưởng. Chấn chỉnh lại công tác thi đua – khen thưởng, tập trung vào những đồng chí trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát hiện nhân rộng những tấm gương điển hình. Tăng cường các bài viết phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên báo chí CAND…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, cần xuất phát từ tư duy “nhiệm vụ chính trị hình thành tổ chức bộ máy”; nghiên cứu, đề xuất chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn mô hình tổ chức Bộ Công an theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hiệu quả. 

Nghiên cứu bố trí lực lượng, tổ chức bộ máy các cấp phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, khả năng biên chế, tạo hiệu quả tốt nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa các đơn vị, các lực lượng… 

Tính toán, rà soát công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo chỉ huy; đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng của toàn lực lượng CAND…

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh