Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo. Theo đó, nhằm quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, với mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại;  có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay, Cục Công tác chính trị đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng…

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09 của Bộ trưởng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có tác động đến tư tưởng cán bộ, chiến sỹ, quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các mặt công tác chính trị tư tưởng; triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác chính trị tư tưởng phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của đơn vị. Qua đó, tuyệt đại bộ phận đảng viên, CBCS CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, kỷ cương, kỷ luật chặt chẽ; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…

Trên cơ sở dự thảo báo cáo tổng kết, đánh giá  kết quả 5 năm  thực hiện Chỉ thị số 09 về tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND giai đoạn 2011-2015; nhất là những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để tham mưu giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND giai đoạn 2016-2020, các đại biểu tham dự Hội thảo đã góp ý kiến nhằm  đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới…

Kết luận Hội thảo, Trung tướng Lê Văn Đệ đánh giá cao kết quả công tác chính trị tư tưởng Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua và những kiến nghị, đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng của lực lượng CAND trong thời gian tới mà các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến. Đây là những vấn đề đã được rút ra trong thực tế, thể hiện sự tâm huyết, vừa có ý nghĩa thiết thực, vừa có cơ sở lý luận khoa học, có tính thực tiễn cao. Tổng cục Chính trị CAND nghiêm túc tiếp thu những đánh giá, kiến nghị, đề xuất của Công an các đơn vị, địa phương. Tổng cục giao Cục Công tác chính trị tổng hợp các kiến nghị đề xuất tại Hội thảo, nghiên cứu đưa vào nội dung báo cáo tổng kết Chỉ thị số 09 và nội dung Chỉ thị mới của Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND giai đoạn 2016-2020.

Anh Hiếu