Trong những năm qua, quán triệt chủ trương, quan điểm xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đã chú trọng tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch và tội phạm.                

Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần trách nhiệm; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa của cán bộ, chiến sĩ. Do vậy tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống văn hóa văn minh, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, vì cuộc sống yên bình và hạnh phúc của nhân dân, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị cũng còn tồn tại, hạn chế. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng thiếu sức thu hút, hiệu quả chưa cao. 

Việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chưa thực sự sắc bén, hiệu quả. Công tác tuyên truyền cổ động chưa làm nổi bật những mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo. Một số cán bộ, chiến sĩ còn có biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm; nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy trình, quy chế công tác, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng CAND.

Thời gian tới, bối cảnh tình hình, thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra cho công tác giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa của cán bộ, chiến sĩ CAND là hết sức nặng nề. 

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CAND, công tác chính trị tư tưởng cần tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, chủ động làm tốt chức năng tham mưu, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an triển khai nghiên cứu, học tập và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII nêu trên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07 ngày 26-10-2016 của Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”; các quy định của điều lệnh CAND về tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trước hết là đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận theo quy định. Tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở đất nước ta.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao lòng tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Ba là, tăng cường công tác quản lý, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Xác định công tác tuyên truyền phải đi đầu trong việc phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của lực lượng CAND; đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch và tội phạm.

Đề xuất kiện toàn đội ngũ, đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Tiếp tục duy trì, nâng cao tính thiết thực, thông tin kịp thời các vấn đề nổi lên của bản tin nội bộ theo định kỳ hằng tháng.

Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, định hướng tuyên truyền, duy trì giao ban báo chí theo định kỳ hằng tháng; đề xuất hoàn thiện hệ thống các cơ quan báo chí CAND, nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình hiện nay.

Bốn là, thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác giáo dục chính trị với định hướng tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; gắn kết công tác chính trị tư tưởng với công tác cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ. 

Chủ động nắm và kịp thời giải quyết tình hình tư tưởng nổi lên trong cán bộ, chiến sĩ, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ trẻ, chiến sĩ nghĩa vụ Công an. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng trong việc nắm, giải quyết và báo cáo về tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ theo quy định Bộ.

Gắn chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức cán bộ và đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, nhất là các vấn đề có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và tập trung giải quyết kịp thời, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm là, tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề nổi nên, khắc phục sự thụ động trong phát hiện, biểu dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Khen thưởng phải chính xác, có tác dụng động viên, tạo sự loan tỏa; chú trọng khen thưởng cho các tập nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, học tập, công tác và chiến đấu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm đáp ứng yêu cầu về rèn luyện sức khỏe và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Tăng cường công tác tập huấn, huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật; tăng cường kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, đạo đức lối sống văn hóa, tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh.

Sáu là, tập trung tham mưu cho Bộ tổ chức hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi xây dựng các tiêu chí về phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ ký cam kết thực hiện việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chấp hành nghiêm túc điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự. 

Đồng thời, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Cuộc vận động và nội dung cam kết của cán bộ, đảng viên trong các buổi sinh hoạt đơn vị, chi bộ theo định kỳ hằng tháng, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm. Duy trì tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để lấy ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc và nhân dân về đạo đức lối sống, văn hoá ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ và hoạt động của đơn vị Công an cơ sở.

Bẩy là, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo việc triển khai thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác nghiêm túc, hiệu quả thiết thực. 

Tiến hành sơ kết, tổng kết; nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các văn bản quản lý trên tất các các lĩnh vực công tác chính trị, nhất là các quy định về tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của Công an các đơn vị, địa phương; quy định về hoạt động báo chí trong CAND; quy định về ứng xử văn hóa CAND; quy định về hoạt động văn hóa, văn nghệ trong CAND; quy định việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân...

Tập trung nghiên cứu xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị CAND trong tình hình hiện nay” nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổng cục Chính trị CAND, cũng như hệ thống các đơn vị chính trị trong toàn lực lượng CAND.

Phát huy truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng CAND quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thiết thực xây dựng lực lượng Công an cách mạng, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo