Tại cuộc họp, Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng trình bày báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017 của Cụm thi đua; tóm tắt, nhận xét, đánh giá những thành tích nổi bật và những tồn tại, hạn chế của từng đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Bí Thư Đảng ủy Tổng Cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại buổi họp.

Quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Tổng cục Chính trị CAND, là “ Xây dựng lực lượng CAND đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; công tác cán bộ là khâu đột phá...”, các đơn vị thuộc Tổng cục đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Công an và Tổng cục phát động; đã bám sát những nội dung đã giao ước thi đua của Cụm, triển khai các phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, của dân tộc và của lực lượng CAND.

Lãnh đạo Cục Tham mưu Chính trị CAND phát biểu tại buổi họp
Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nêu rõ: Thực hiện hướng dẫn số 10831/HD-X11-X15, ngày 3-10 của Tổng cục Chính trị CAND về việc tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2017, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND đã giao Cục Tham mưu Chính trị CAND hướng dẫn các đơn vị quán triệt nội dung, hướng dẫn số 10831; đồng thời bám sát Thông tư 40 ngày 23-9-2014 và Thông tư số 17 ngày 4-5-2015 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40; hướng dẫn số 1163 ngày 2-2-2015 của Tổng cục Chính trị CAND về công tác thi đua khen thưởng trong CAND.

Với khẩu hiệu hành động "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", trong năm 2017, 12 đơn vị thuộc Cụm thi đua đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống trong nội bộ Tổng cục.

Quang cảnh buổi họp.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ yêu cầu Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng, sẽ tập hợp và báo cáo Hội đồng Thi đua khen thưởng Tổng cục quyết định vào phiên họp tới. Đồng chí cũng bầy tỏ tin tưởng rằng, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ trong công tác, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018.  

Tại buổi họp, các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã bỏ phiếu đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 6 đơn vị; đề nghị danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ cho hai đơn vị là Báo Công an nhân dân và Cục Tổ chức cán bộ. Đồng thời bàn giao vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2018 cho Nhà xuất bản CAND.

X Mai