Để thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo, đôn đốc, theo sát việc xây dựng kế hoạch và quá trình thực hiện của các đơn vị thuộc Công an TP, kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực, cống hiến và thành tích xuất sắc. 

Việc thực hiện các chỉ thị và nội dung cuộc vận động đã thúc đẩy ý thức về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong công việc, tinh thần vì nhân dân phục vụ và văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCS, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và có sức lan tỏa trong toàn xã hội… 

Tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đề nghị Công an các đơn vị trực thuộc tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ thị và cuộc vận động, gắn liền phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đặc biệt, chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi nhiệm vụ, kỹ năng giáo tiếp, văn hóa ứng xử cho CBCS; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và vai trò, trách nhiệm của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ trong chỉ đạo, thực hiện các chỉ thị và nội dung cuộc vận động. 

Dịp này, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã biểu dương và tặng giấy khen cho 27 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ thị đã nêu và cuộc vận động “Vì nhân dân phụ vụ”.

Thân Lai