Các thành viên hội đồng nghiệm thu và đại biểu đã nêu nhiều ý kiến nhận xét, góp ý kiến và đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài, khẳng định đề tài đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra; đề nghị cần lược bỏ bớt những sự kiện không liên quan hoặc liên quan ít; bổ sung những sự kiện còn thiếu chỉnh sửa câu chữ, lỗi kỹ thuật...

Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu.

Kết luận buổi nghiệm thu, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu khẳng định đây là đề tài có  ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn, đồng thời có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Thiếu tướng, TS Đỗ Văn Thuyết, thành viên Hội đồng nghiệm thu phát biểu ý kiến nhận xét.

Qua đó, đã làm rõ thêm quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và sự giúp đỡ vô tư, chí tình của Công an Việt Nam với Công an Lào. Đề tài còn thể hiện lao động công phu, nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm. Cấu trúc, bố cục, nội dung sự kiện đáp ứng yêu cầu biên biên sự kiện.

Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận.

Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài cần làm rõ thêm mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài; phải cố gắng tìm được các mốc quan trọng quan hệ giữa Công an Việt Nam và Công an Lào; bổ sung thêm một số sự kiện về sự giúp đỡ chí tình của Công an Việt Nam đối với nước bạn Lào; cấu trúc trình bày phải thống nhất, ngắn gọn. Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu, chắt lọc các ý kiến để hoàn thiện đề tài tốt hơn.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu, 100% ý kiến đồng ý thông qua đề tài.

Phương Thuỷ