Đề tài do Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND làm chủ nhiệm và Học viện CSND là cơ quan chủ trì. 

Tới dự buổi nghiệm thu có GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề tài và nhiều nhà khoa học trong Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài.

Các đại biểu dự buổi nghiệm thu đề tài cấp Quốc gia về “Đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới” tại Học viện CSND ngày 10-12.

Đề tài “Đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới” đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn đảm bảo TTATXH, đưa ra được dự báo và diễn biến của tình hình, đánh giá những mặt được, những hạn chế, khó khăn trong bảo đảm TTATXH ở nước ta. Từ đó, nhận định xu hướng diễn biến các yếu tố ảnh hưởng đến TTATXH, đề xuất các giải pháp bổ sung hoàn thiện lý luận nâng cao hiệu quả đảm bảo TTATXH trong tình hình mới.

Tại buổi nghiệm thu đề tài cấp Quốc gia, Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Quốc gia đều đã đánh giá cao đề tài, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an trong việc giữ vững TTATXH và hội nhập quốc tế chủ động trong tình hình mới.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND và các thành viên Ban chủ nhiệm đề tài.
Ban chủ nhiệm đề tài chụp ảnh lưu niệm với các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Quốc gia.

Đề tài đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, công phu và kỹ lưỡng, thu hút được đông đảo các nhà khoa học và cán bộ làm công tác trong lực lượng Công an tham gia, có hàm lượng khoa học cao, trở thành nguồn tài liệu thực tiễn sinh động, phục vụ tốt công tác giảng dạy trong các trường công an; đặc biệt các sản phẩm của đề tài đã vượt trội nhiều chỉ tiêu so với quy định...

Với số phiếu tuyệt đối từ hội đồng, đề tài đã được nghiệm thu với kết quả xuất sắc.

Huyền Thanh