Qua 2 năm thực hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho Tỉnh ủy thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc nhằm xử lý một số vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT ở các cấp. 

Mô hình giáo họ bình yên và không có người vi phạm pháp luật ở huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu

Đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu huy động hệ thống chính trị các cấp có các hình thức, nội dung phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào có đạo, vùng đặc thù phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa bàn; xây dựng, nhân rộng, duy trì nhiều mô hình hay, cách làm tốt, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

6 tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức 630 buổi vận động tập trung, trên 12 nghìn lượt tuyên truyền về pháp luật cho người dân tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.             

Đức Vũ