Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Quản lý Công nghiệp an ninh và doanh nghiệp, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật Bộ Công an trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Bộ Công an năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 nêu rõ: Trước tác động của kinh tế thế giới và trong nước, các doanh nghiệp trong nước ngày càng gặp nhiều thách thức nhưng các doanh nghiệp của Bộ Công an đã có những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, phát triển kinh doanh, bảo toàn vốn tại doanh nghiệp; thực hiện tốt chính sách người lao động, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Hoạt động của doanh nghiệp ngày càng công khai, minh bạch, doanh nghiệp làm tốt hơn vai trò nòng cốt, dẫn dắt, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công ích, phục vụ an sinh xã hội. Các doanh nghiệp sau khi sắp xếp, tổ chức lại theo phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã có sự đổi mới cơ bản, đúng hướng: tổ chức bộ máy gọn nhẹ, chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề hoạt động đã tập trung vào ngành nghề chính là chủ yếu sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND…
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh: Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn giành sự quan tâm đặc biệt để phát triển công nghiệp an ninh và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp của Bộ Công an cần tiếp quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương về phát triển công nghiệp an ninh; sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp Bộ Công an theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, chuyên môn hóa đủ sức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ trực tiếp phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. 

Tập trung thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, khắc phục tình trạng chậm tiến độ, đổi mới hiện đại hóa công nghệ quản trị và sản xuất kinh doanh. Từng doanh nghiệp cần chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh, rà soát lại ngành nghề, sản phẩm của mình theo hướng tập trung chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Đổi mới công nghệ, thiết bị, cách nghĩ, cách làm… phấn đấu để sản xuất được các sản phẩm có thương hiệu, chất lượng, giá thành hợp lý.  

Phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, gắn khoa học công nghệ với sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo cơ sở vững chắc để phát triển công nghiệp an ninh trong tình hình mới...

Việt Hưng