“Chủ động hoạch định chiến lược phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật của ngành; nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025”- là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Hội nghị công tác đảm bảo kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND do Bộ Công an tổ chức diễn ra vào sáng 13-8, tại Công an tỉnh Tuyên Quang.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị diễn ra tròn 1 năm Bộ Công an triển khai Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an, nhằm đánh giá khách quan, khoa học quá trình vận hành trên các mặt công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật theo mô hình tổ chức bộ máy mới; trọng tâm là công tác giải ngân các nguồn vốn của Bộ Công an trong 7 tháng đầu năm 2019; công tác quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong CAND.

Tại Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo về kết quả công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật; nêu ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tồn tại từ nay đến cuối năm 2019.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác trên lĩnh vực kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật đạt được trong 7 tháng đầu năm 2019.

Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Chẩu Văn Lâm quyên góp, ủng hộ đồng bào gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bão số 3.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật… 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; phòng, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. 

Kịp thời thay thế cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu; chủ động hoạch định chiến lược phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật của ngành; nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025… 

Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn theo nguyên tắc, đảm bảo đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng để thanh quyết toán; tập trung ưu tiên thực hiện chủ trương lớn của Bộ Chính trị, dự án trọng điểm của Bộ Công an..., đáp ứng yêu cầu Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; nghiên cứu những nội dung dự kiến trình Đại hội Đảng các cấp về mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 để cụ thể hóa, chủ động hoạch định chiến lược phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật của lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, tập trung cải cách thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý nhà nước về kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND... đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện kế hoạch mua sắm, trang bị vật tư, thiết bị, phương tiện; giảm bớt hồ sơ, thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư và ban quản lý dự án.  

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện hợp đồng mua sắm, trang bị, giải ngân các nguồn vốn kế hoạch được giao... Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng. 

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị cơ quan Bộ và Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động báo cáo, đề xuất với các cấp chính quyền địa phương để giải quyết khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. 

Tổ chức lực lượng kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật từng bước sẵn sàng  theo phương châm “4 tại chỗ”… đáp ứng yêu cầu hậu cần, kỹ thuật từ cơ sở gắn với chủ trương của Bộ về tăng cường toàn diện Công an cấp huyện và bố trí Công an xã, thị trấn chính quy.

Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Chẩu Văn Lâm cùng các đại biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng. 

Trong đó, đặc biệt chú ý 3 nhóm vấn đề... để chuyển thành kế hoạch, chương trình thực hiện với nỗ lực hơn nữa, tận dụng tối đa những điều kiện thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo động lực mới, sự chuyển biến rõ rệt trong công tác đảm bảo tài chính, hậu cần mà trọng tâm trước mắt là quản lý, giải ngân nguồn vốn  năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào và nhân dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 với số tiền trên 225 triệu đồng.

Minh Hiền