Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm của các doanh nghiệp Bộ Công an của Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật nêu rõ, các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác bảo đảm hậu cần – kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND, đồng thời giữ vai trò nòng cốt, bộ phận quan trọng để cấu thành và phát triển công nghiệp an ninh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động doanh nghiệp 9 tháng đầu năm, đề ra giải pháp khắc phục và các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong các tháng cuối năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, đóng góp của các doanh nghiệp Bộ Công an trong thời gian qua. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017, Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu, các doanh nghiệp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới doanh nghiệp theo hướng bền vững. Từng doanh nghiệp phải chủ động rà soát lại ngành nghề, sản phẩm theo hướng tập trung, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Đổi mới quản trị doanh nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ, tạo nguồn lực chất lượng cao.

Đồng thời tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp, quan điểm chỉ đạo trên tinh thần nội dung của Đề án tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Tạo bước đột phá để doanh nghiệp hội nhập, phát triển năng động hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Xác định rõ mục tiêu phát triển công nghiệp an ninh góp phần chủ động đảm bảo tiềm lực hậu cần, kỹ thuật CAND phục vụ yêu cầu, công tác, chiến đấu trong mọi tình huống.

Dịp này, Thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng đã chúc mừng các doanh nghiệp của Bộ Công an nhân kỷ niệm 13 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10-2004 – 13-10-2017.

Đặng Hà