Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị nêu rõ: Trong hơn 2 năm, công tác nghiên cứu biên soạn, tổng kết lịch sử CAND đã được cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; được sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương và nhân dân, do đó đã hoàn thành triển khai nghiên cứu, biên soạn được khối lượng lớn các công trình, đề tài nghiên cứu lịch sử, trong đó có nhiều công trình, đề tài có giá trị cao... 

Đặc biệt, đã triển khai 2 công trình tổng kết lịch sử cấp Bộ trọng điểm: Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam giúp Campuchia (1978 – 1991) và Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam quan hệ, hợp tác với Công an Campuchia (1992 – 2015). Các công trình đều được thực hiện nghiêm túc, khoa học với sự tham gia, phối hợp của nhiều cơ quan nghiên cứu lịch sử, các nhân chứng lịch sử, các chuyên gia trong và ngoài lực lượng CAND.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành tham luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm, làm rõ hơn những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu lịch sử

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà đội ngũ nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND các cấp đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống thời gian qua đã giải quyết cơ bản những vấn đề lịch sử CAND thời kỳ chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước; bước đầu quan tâm nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lịch sử CAND thời kỳ đổi mới. Qua đó, nêu cao nhận thức, củng cố niềm tin và tăng thêm lòng tự hào của cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an, cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn đề ra các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Để công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng. 

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lịch sử, mỗi sản phẩm nghiên cứu phải có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn cao. Tập trung hoàn thành nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ Công an các đơn vị, địa phương; hoàn thành Bộ Lịch sử CAND Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 và biên niên sự kiện lịch sử các Công an đơn vị, địa phương đến năm 2015. Quan tâm triển khai tổng kết các vấn đề lịch sử 30 năm đổi mới (1986 – 2016) và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, thường xuyên chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục lịch sử truyền thống lực lượng CAND cho cán bộ, chiến sỹ;  nâng cao hiệu quả công tác thông tin, chất lượng giảng dạy và học lịch sử Công an ở các trường CAND; nghiên cứu quy hoạch, xây dựng, đổi mới nội dung, hình thức trong trưng bày Bảo tàng CAND theo hướng hiện đại, từng bước áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong trưng bày Bảo tàng CAND xứng đáng là bảo tàng cấp quốc gia; xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng ổn định, chuyên sâu ở Công an đơn vị, địa phương theo mô hình tổ chức mới; tăng cường công tác phối hợp nghiên cứu, chia sẻ thông tin khoa học lịch sử Công an với các cơ quan nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học trong và ngoài Công an; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu tri thức và công nghệ tiên tiến phục vụ trong công tác khoa học lịch sử và bảo tàng truyền thống CAND.

Minh Hiền