Dự thảo thông tư gồm 3 chương, 8 điều, gồm: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; kiểm tra phương tiện, đồ vật, địa điểm có liên quan đến tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; trách nhiệm của cơ quan, cán bộ tiến hành kiểm tra và biểu mẫu sử dụng trong phòng, chống vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Dự thảo thông tư áp dụng đối với Cảnh sát môi trường các cấp, các đơn vị và các cấp Công an có trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 3, trong đó để tiến hành kiểm tra cần có căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 như sau: Khi có căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP thì người có thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP được ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân (đối tượng kiểm tra).

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm phải có quyết định bằng văn bản. Quyết định kiểm tra phải ghi rõ căn cứ, đối tượng, nội dung, thành phần đoàn kiểm tra, thời hạn kiểm tra; họ tên, chức vụ, chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu của cơ quan của người ra quyết định. 

Điều 4 quy định về kiểm tra phương tiện, đồ vật, địa điểm có liên quan đến tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. 

Căn cứ để tiến hành kiểm tra được quy định tại Khoản 1, Điều 4 như sau: Khi có căn cứ cho rằng trong phương tiện, đồ vật, địa điểm có cất giấu tang vật liên quan đến tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm thì người có thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP được ban hành quyết định kiểm tra phương tiện, đồ vật, địa điểm. 

Mọi trường hợp kiểm tra phương tiện, đồ vật, địa điểm có liên quan đến tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm phải có quyết định bằng văn bản. 

Trong trường hợp địa điểm cất giấu tang vật, phương tiện có liên quan đến tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm là chỗ ở thì đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện nơi đó xem xét quyết định và thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Quyết định kiểm tra phải ghi rõ căn cứ, đối tượng, nội dung, thời hạn kiểm tra; thành phần đoàn kiểm tra; họ tên, chức vụ, chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu của cơ quan của người ra quyết định.

Toàn văn dự thảo thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng.

Mai Hương