Pháp lệnh Cảnh sát Môi trường gồm 5 chương, 19 điều do Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiến hành thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Pháp lệnh gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công thương, Văn phòng Chính phủ… do Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng ban soạn thảo. Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Pháp lệnh đã tiến hành nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết, tổ chức lấy ý kiến các bộ ngành và báo cáo Chính phủ xem xét.

Tại hội nghị, Trung tướng Trần Đình Nhã đã trao bằng khen cho 2 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng Pháp luật Cảnh sát Môi trường, góp phần giữ gìn an chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đăng Trường-Vũ Linh