Theo Kế hoạch, Bộ Công an sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân; biên soạn, in, cấp phát sách, tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các lực lượng, đơn vị trong Công an nhân dân.

Đồng thời, Bộ Công an cũng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiện toàn tổ chức bộ máy Cảnh sát môi trường; xây dựng Đề án nâng cao năng lực cho Cảnh sát môi trường giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho Cảnh sát môi trường, đáp ứng yêu cầu công tác...

V.H.