Theo đó, hai bên đã thống nhất nội dung quy chế gồm 16 điều nêu rõ cơ chế phối hợp, biện pháp tổ chức, thực hiện trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại lễ ký Quy chế.

Cụ thể, hai bên phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an những chủ trương, biện pháp đẩy mạnh công tác vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm TTATGT; trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến công tác vận động nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm TTATGT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành có liên quan đến xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm TTATGT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và chấp hành Luật Giao thông, bảo đảm ANTT theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị; sơ kết, tổng kết, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các hoạt động khác...

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, chủ động, tích cực tham mưu của hai đơn vị V28 và C67 trong công tác xây dựng, tổ chức phối hợp, ký kết, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp về công tác vận động toàn dân tham gia giữ gìn TTATGT.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu tại Lễ ký Quy chế.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm TTATGT hiện nay, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu ngay sau khi Quy chế phối hợp, Đảng ủy, lãnh đạo Cục V28 và Cục C67 có kế hoạch cụ thể để hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đến từng đơn vị, địa phương; gắn việc kiểm tra, đôn đốc với sơ kết đánh giá việc thực hiện phong trào quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm TTATGT. Làm tốt công tác phối hợp với các Bộ, ban ngành ở Trung ương và địa phương cùng vào cuộc với lực lượng Công an nhân dân trong thực thi nhiệm vụ đảm bảo ANTT nói chung, cũng như TTATGT nói riêng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu chứng kiến Cục trưởng Cục V28 và Cục trưởng C67 ký Quy chế phối hợp.

Tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để cung cấp kiến thức cho các tầng lớp nhân dân; bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là với lực lượng Công an xã, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, Bảo vệ dân phố, lực lượng làm công tác bảo đảm TTATGT... nhằm không ngừng phát huy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm TTATXH. 

Phát huy tối đa sự lan tỏa của các cơ quan truyền thông cùng vào cuộc với lực lượng Công an nhân dân bằng những hình thức thể hiện đa dạng, phong phú (tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp những mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo TTATGT), góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền;sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân để phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, đảm bảo TTATGT để đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh đến việc phối hợp sơ kết đánh giá, định kỳ 6 tháng, 1 năm; từ đó, phát hiện các vấn đề cần tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục V28 và C67 kịp thời có các chủ trương, biện pháp, giải pháp thực hiện sao cho phù hợp với tình hình thực tế...

Phương Thuỷ