Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương, Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương cho biết, 6 tháng qua, UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương và UBKT đảng uỷ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt  thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Một số cuộc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào những lĩnh vực nhạy cảm như: Việc tuyển dụng, quy hoạch, điều động cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; việc thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác… 

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã được các cấp uỷ, UBKT các cấp trong Đảng bộ quan tâm, chỉ đạo, thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả. Việc giải quyết tố cáo và xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, không có trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng…

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương, hội nghị đã thảo luận, đánh giá về tình hình công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)…

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú và Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng và những kết quả mà cấp uỷ, UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương đạt được.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu kết luận hội nghị

Chỉ đạo một số nội dung trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú và Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương tích cực, chủ động lãnh đạo và trực tiếp kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt công tác của đảng bộ. 

Xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một biện pháp quan trọng, hữu hiệu để góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đã chỉ ra.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát phải bám nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng lực lượng CAND, được tiến hành một cách thường xuyên, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Đi sâu kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự hội nghị

Tăng cường công tác giám sát, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình; tích cực hơn, chủ động hơn, nắm sâu hơn, chắc hơn và kịp thời hơn để tham mưu, đề xuất chương trình kiểm tra, giám sát; đặc biệt kiểm tra, đề xuất xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu suy thoái, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Tập trung kiểm tra ở những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, dễ xảy ra vi phạm; thay đổi tư duy, nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, không có khái niệm “vùng cấm”. Chủ động phát hiện những dấu hiệu vi phạm và tiến hành công tác kiểm tra, không để bị động, bất ngờ…

Quỳnh Vinh