Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo lực lượng phòng, chống ma túy Công an 18 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Hội thảo đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện việc tổ chức quán triệt, triển khai và kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong Chỉ thị số 21, ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Qua 10 năm thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả trong phòng, chống ma túy. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác phòng, chống ma túy; nhận thức của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm của mình trong công tác này được nâng lên.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục, triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm lớn; hệ thống văn bản pháp luật về phòng chống ma túy được bổ sung và hoàn thiện; công tác hợp tác quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu… góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy.

Tại hội thảo, các địa phương đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung, đánh giá về nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, tình hình hoạt động của các loại tội phạm ma túy trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 21; đồng thời tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các đề mục và nhóm nhiệm vụ, giải pháp về Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới.

Nguyễn Lân