Các đại biểu tham dự Hội thảo “Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ-Lý luận và thực tiễn” tại Học viện ANND 

Tại Hội thảo, các tham luận đã làm phong phú, sâu sắc hơn những nhận thức cơ bản về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đánh giá quy mô, hiện trạng lý luận, làm cơ sở để ra phương hướng, giải pháp tiếp tục bổ sung, phát triển, khẳng định vị trí, vai trò của lý luận bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong hệ thống lý luận nghiệp vụ trinh sát an ninh. 

Đồng thời, trên phương diện thực tiễn, hội thảo cũng đã cùng trao đổi, làm rõ những bài học kinh nghiệm triển khai công tác Công an bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trên các lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm; phòng chống âm mưu, hoạt động phá hoại an ninh chính trị nội bộ của các đối tượng. 

Từ đó, gợi mở, khuyến nghị những giải pháp, định hướng trong tổ chức hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác Công an bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

H.Thanh