Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá lại các hoạt động công tác nữ của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an trong năm 2016, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Báo cáo tổng kết công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác gia đình và trẻ em, công tác Hội và phong trào Phụ nữ Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật năm 2016 nêu rõ: 

Trong năm qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, công tác cán bộ nữ được tăng cường; tỷ lệ chị em giữ chức vụ lãnh đạo các cấp trong Tổng cục chiếm 35%. Từng thành viên trong Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; công tác gia đình và trẻ em đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ chiến sĩ, công nhân viên nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên cùng các đại biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế do chị em đa số còn trẻ, được đào tạo từ các ngành không thuộc lực lượng vũ trang. Việc triển khai Luật Bình đẳng giới còn lúng túng, chưa triệt để, nhất là việc lồng ghép giới trong xây dựng và tổ chức các nội dung công tác của Tổng cục trong hoạch định và thực thi chính sách...

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục, giải quyết những tồn tại, năm 2017, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật yêu cầu Hội phụ nữ Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về bình đẳng giới cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thông qua các hoạt động của các tổ chức quần chúng và các cơ quan chức năng.

Các cá nhân, tập thể xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phòng trào phụ nữ nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Tổ chức các lớp tập huấn về bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ, đầu mối giới các đơn vị trong Tổng cục. Thường xuyên khảo sát nắm tình hình công tác cán bộ nữ và đề xuất các biên pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, điều chỉnh những chế độ chính sách còn bất cập đối vớ phụ nữ; đề xuất các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật toàn lực lượng, phục vụ công tác và chiến đấu.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc cũng đã được nhận Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội phụ nữ Bộ Công an, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Vũ Linh