Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh trình bày nội dung các đề án.
Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trình bày nội dung các đề án như: Đề án “Công tác Công an, vận động tranh thủ văn nghệ sĩ, trí thức có uy tín phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH”; Đề án “Công tác Công an phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Đề án “Đấu tranh với hoạt động móc nối, tác động, can thiệp quá trình xây dựng, sửa đổi pháp luật của các thế lực trong tình hình hiện nay”.
Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Nội dung tập huấn sau đó sẽ được lãnh đạo Công an các địa phương, chỉ huy các đội An ninh, cán bộ chuyên trách của các phòng ban liên quan quán triệt tại đơn vị mình. Qua đó, nâng cao hơn nữa trình độ nghiệp vụ bảo vệ An ninh chính trị, TTATXH trong giai đoạn hiện nay theo chỉ đạo của Bộ Công an.

B.Lê-C.B