Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị - Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Báo cáo kết quả công tác đảng, công tác chính trị Quý I năm 2019 tại hội nghị cho thấy, trong 3 tháng qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, địa phương, công tác đảng và công tác chính trị trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh hội nghị

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ, các cấp ủy đã chỉ đạo kịp thời kiện toàn các tổ chức đảng và đội ngũ cấp ủy, bảo đảm được sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình triển khai, vận hành tổ chức mới. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ được nhận diện rõ hơn qua “tự soi, tự sửa”. 

Những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ suy thoái, vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật được xem xét, xử lý nghiêm minh, công khai, kịp thời đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước đẩy lùi các biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các mặt công tác chính trị tư tưởng cũng được tăng cường. Cấp ủy các cấp đã quan tâm và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, nắm, giải quyết và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Vì an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tiếp tục được triển khai hiệu quả với nhiều nội dung, cách làm thiết thực. Kỷ cương, kỷ luật, Điều lệnh tiếp tục được chấn chỉnh, tăng cường; văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng CAND.  

Tại Hội nghị, với tinh thần làm việc thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung đánh giá khái quát các mặt công tác tại cơ sở; làm rõ những vấn đề cơ bản nổi lên trong thời gian qua; chỉ ra những vướng mắc, hạn chế còn tồn tại; nhận diện rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiến nghị các giải pháp, phương hướng hoạt động, để công tác đảng, công tác chính trị, tư tưởng ngày càng hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, Công an các đơn vị, địa phương thời gian qua.

Trong thời gian tới đề nghị, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, tỉnh, thành phố cần đổi mới lề lối làm việc; đề cao trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 01, ngày 28-01-2019 của Đảng ủy CATW, nhất là “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Tiếp tục  thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, nhận diện và đề ra các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đảng viên và công tác quản lý cán bộ, đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng.

Tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị và phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; chủ động đề xuất tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào năm 2020.

Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; gắn giáo dục chính trị với định hướng tư tưởng, quản lý tư tưởng, dự báo và giải quyết tư tưởng. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ, nhất là trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp lại cán bộ cơ quan Bộ và Công an địa phương.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND, quy chế, quy trình công tác, tư thế lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp quan hệ, tiếp xúc với nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và tác phong chính quy cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; đặc biệt chú ý khắc phục tình trạng tiêu cực, tham nhũng, thái độ hách dịch, cửa quyền; xây dựng hình ảnh thân thiện của người cán bộ chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Đề nghị cấp ủy, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đạo đức lối sống văn hóa, nhất là đối với thế hệ trẻ; tạo môi trường, điều kiện để phát huy vai trò xung kích, tính tích cực của các tổ chức quần chúng trong việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào…

Văn Thành