Trong năm 2017, Hội phụ nữ Tổng cục HC-KT đã triển khai thực hiện tốt chương trình công tác Hội và phong trào thi đua theo đúng chương trình đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị cũng như của Tổng cục. 

Công tác tuyên truyền giáo dục đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, gắn với hoạt động thực tiễn, thu hút hội viên tham gia, đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và nâng cao vai trò của phụ nữ trong rèn luyện, phấn đấu vươn lên.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Công tác bình đẳng giới; vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác gia đình và trẻ em của Tổng cục HC-KT được triển khai thực hiện nghiêm túc, đẩy đủ các nội dung theo kế hoạch đề ra. 

Cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ được phát huy khả năng và khẳng định vai trò của mình trên mọi lĩnh vực công tác chuyên môn. 

Trong năm 2017 đã có 26 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ cấp phòng; tỷ lệ nữ học tập nâng cao trình độ chuyên môn ngày càng cao…

Toàn cảnh Hội nghị.

Thời gian tới, Hội Phụ nữ Tổng cục HC-KT tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị, Nghị quyết của Ngành, của Hội. Tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục tổ chức tốt các hoạt động xã hội tình nghĩa, thăm, tặng quà, khám và cấp thuốc miễn phí; giao lưu giữa Hội Phụ nữ Tổng cục và Hội Phụ nữ các đơn vị, địa phương... Tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình, công trình, phần việc phục vụ tốt công tác chuyên môn của từng đơn vị…

Trần Xuân