Cụm thi đua số 6 gồm 6 tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai và Bình Phước.

Theo nội dung ký kết, Hội Phụ nữ Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 6 đã thống nhất kế hoạch, nội dung giao ước, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành; Điều lệ và Nghị quyết của Hội và về 3 nội dung của phong trào thi đua. 

Hội Phụ nữ Công an các tỉnh Cụm thi đua số 6 ký giao kết thi đua.

Trong đó nhấn mạnh tới việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chấp hành điều lệnh CAND, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Bên cạnh đó, Hội phụ nữ Công an các tỉnh Cụm thi đua số 6 còn đặc biệt chú trọng vận động cán bộ hội viên phụ nữ CAND xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, tích cực thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, tham gia xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng gia đình Phụ nữ Công an hạnh phúc, bền vững; tham gia các loại hình tiết kiệm, đóng góp xây dựng “Mái ấm tình thương”, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc sức khỏe định kỳ, thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGĐ. 

Kim Ngân