Trong quý I, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và huyện, thành phố làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể, tạo sự đồng thuận, giúp đỡ, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và tập trung đấu tranh, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật khác….

Hội nghị đã tập trung thảo luận đưa ra những kiến nghị, đề xuất đồng thời thống nhất biện pháp, phương hướng tham mưu với Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc thuộc các sở, ngành, đoàn thể Ủy viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện với các chuyên đề như: Vị trí, chức năng, hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; nhiệm vụ của các ủy viên, bộ phận thường trực tham mưu, giúp việc; Công tác phòng, chống tội phạm ma túy; Công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020; Công tác phòng, chống HIV/AIDS đến 2020 tầm nhìn 2030 và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Phương Thúy