Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, được sự quan tâm của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, năm 2016, các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã triển khai sâu rộng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; từng cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu, thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Quảng cảnh Hội nghị

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết, Hội nghị lần này với nội dung trọng tâm là tổng kết công tác thi đua khen thưởng ngành tổ chức xây dựng Đảng Cụm thi đua số 4; đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2016, xác định những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng của ngành tổ chức xây dựng Đảng Cụm thi đua số 4 trong năm tới; 

Hội nghị đồng thời tôn vinh, học tập và nhân dân những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc được lựa chọn từ các đơn vị trong Cụm thi đua; xác định bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của ngành ngày càng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của ngành.

Minh Hiền