Nổi bật nhất của phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2018 là các đơn vị đã gắn phong trào với đợt tổng kết Chỉ thị 05 của Bộ Công an về học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013 – 2018, đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Trong năm 2018, Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua đã điều tra khám phá 3.362 vụ án hình sự, đạt tỷ lệ điều tra khám phá 83,63%; khám phá các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt 95,92%.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về ANTT; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình mới, công tác cải cách hành chính được các đơn vị tăng cường thực hiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm chỉ đạo kịp thời...

Từ phong trào, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân lập chiến công xuất sắc, nhiều tấm gương mưu trí dũng cảm, hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, dũng cảm cứu người, cứu tài sản, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân...

Đã có 2.013 tập thể, 5.386 cá nhân trong Cụm thi đua số 3 được Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

P.Quang – Đ.Thuần