Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 với phương châm hành động “Chủ động, Đổi mới, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”, Cụm thi đua số 1- Khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng gồm 7 đơn vị: Văn phòng Bộ; Cục Đối ngoại, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Viện Chiến lược và Khoa học Công an; Cục Tài chính; Thanh tra Bộ và Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tổ chức phát động và ký Giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Các đại biểu dự Lễ ký kết Giao ước thi đua

Giao ước thi đua năm 2018 tập trung vào các nội dung như: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tham mưu, hợp tác quốc tế, pháp chế, nghiên cứu dự báo chiến lược, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thanh tra, tài chính trong Công an nhân dân phù hợp với yêu cầu thực tế công tác.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, quy trình công tác. Giữ gìn đoàn kết nội bộ; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua, đổi mới hình thức biện pháp tuyên truyền, vận động và tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ tham gia hoạt động thiết thực, có hiệu quả kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018, đặc biệt là dịp 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ phối hợp công tác; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị trong Cụm thi đua, gắn với các phong trào thi đua tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong Cụm thi đua, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị chung và nhiệm vụ chuyên môn từng đơn vị…

M.Hiền