Hội nghị đã thảo luận và thông qua nội dung giao ước thi đua năm 2018 với các nội dung trọng tâm như thực hiện có hiệu quả “Năm công tác cán bộ”; đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đi đôi với điều chỉnh, bố trí lại lực lượng, tinh giản biên chế; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn  chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvà Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”... 

Chỉ huy Công an các địa phương trong cụm thi đua số 8 ký giao ước.
Ngọc Sơn