Dự Hội nghị có Đại tá Đặng Lan Dung, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; GS. TS Hoàng Chí Bảo, Nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt, giới thiệu các nội dung Chuyên đề năm 2019.

Đại tá Đặng Lan Dung phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Đặng Lan Dung khẳng định, việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nói riêng nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên, lao động hợp đồng trong Cục nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Qua đó, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, dựa vào Nhân dân và vì Nhân dân phục vụ.

GS. TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt các nội dung Chuyên đề năm 2019.

Tại hội nghị GS. TS Hoàng Chí Bảo nhận định, để hiểu thấu nội dung của Chuyên đề cần phải gắn liền tư tưởng Hồ Chí Minh 

với các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, Đảng và nhân dân, của ngành Công an liên để thấm nhuần việc học tập, làm theo Bác về chủ đề Nhân dân. Dựa vào tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhận thức rõ những giá trị cốt lõi của chủ đề…

Các đại biểu dự hội nghị.

Quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân là một trong những nội dung trọng yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Năm 2019 là năm có nhiều sự kiện quan trọng liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cả về tư tưởng, đạo đức và phong cách. 

L.C.