Cục CNAN là một trong 48 đơn vị cấp Cục thuộc Bộ vừa được tổ chức, sắp xếp lại theo Đề án chung của Bộ và Nghị định số 01 của Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ của Cục được xây dựng trên cơ sở kế thừa, mở rộng và nâng cấp chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Cục Quản lý CNAN và doanh nghiệp.

Theo đó, Cục CNAN có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất quản lý nhà nước về CNAN, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập có thu, cơ sở sản xuất trong Công an nhân dân (CAND) đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Trực tiếp quản lý các doanh nghiệp CAND được đồng chí Bộ trưởng giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng hoa lãnh đạo Cục CNAN.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên Cục CNAN thời gian qua. Để phát huy những thành tích đã đạt được và sớm ổn định các mặt công tác của đơn vị. 

 Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý Cục CNAN cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ mới của đơn vị theo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, sắp xếp bố trí đội ngũ từ lãnh đạo, chỉ huy cho đến cán bộ chiến sĩ; kiện toàn Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục và các Doanh nghiệp trực thuộc.

Cùng với đó, cần xây dựng Quy chế làm việc của Cục, của Đảng ủy đơn vị; triển khai thẩm định trình duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Doanh nghiệp trực thuộc; tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ kiện toàn các Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo,… theo cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an. Đổi mới và phát triển các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an giai đoạn 2016 - 2020 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị tập thể lãnh đạo Cục CNAN, lãnh đạo các doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đoàn kết, thống nhất, chủ động và nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, đáp ứng tốt nhất sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu về trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và các sản phẩm khác cho lực lượng CAND và các lực lượng thực thi pháp luật khác…

Mai - Đạt