Tính đến ngày 27/3, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bố trí 220 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 126/126 xã, thị trấn. Công an tỉnh tổ chức tập huấn các kiến thức, kỹ năng cho lực lượng Công an cấp cơ sở và cán bộ dự nguồn bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, năng lực và sở trưởng của từng người.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp trao quyết định điều động cán bộ đảm nhận chức danh Công an xã.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lực lượng bán chuyên trách, bố trí lại hoặc giải quyết chế độ chính sách theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi thay thế lực lượng chính quy, bảo đảm hoạt động của lực lượng Công an xã.

Công an các địa phương chủ động rà soát, đánh giá thực lực đội ngũ cán bộ, lựa chọn những cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, điều động về đảm nhiệm các chức danh Công an xã; giao quyền cho Trưởng Công an cấp huyện thực hiện điều động và mở rộng công tác quy hoạch cán bộ đối với Công an các địa phương, tạo nguồn cán bộ đảm nhận các chức danh Công an xã.

Việt Hùng