Năm 2107, bám sát Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Công an trong việc chủ động đánh giá tình hình thế giới, trong nước, Viện CL&KHCA đã triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu chiến lược năm 2017. Tổ chức nghiên cứu thành công 11 chuyên đề trọng điểm nổi lên về ANTT năm 2017, xây dựng thành tài liệu tham khảo phục vụ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, tạo cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy của Công an các đơn vị, địa phương. 

Trung tướng, Viện trưởng Viện CL&KHCA Trần Minh Thư và các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai công tác năm 2018 .

Công tác xây dựng đơn vị gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Viện CL&KHCA quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và đạt được kết quả rõ nét trong thời gian vừa qua năm 2017 – năm công tác cán bộ; đặc biệt đã đẩy mạnh việc học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như các cuộc vận động, thi đua khác do Bộ phát động, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nội quy, kỷ luật lao động và quản lý cán bộ. Nội bộ đơn vị đoàn kết, khí thế thi đua sôi nổi, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, yên tâm, phấn khởi công tác.

Các tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND và Bằng khen của Bộ Công an .

Công tác chuyên môn tiếp tục phát huy tính chủ động, hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch, nhiệm vụ công tác đã đề ra trong chương trình công tác năm 2017. 

Trong công tác lý luận, Viện CL&KHCA đã thể hiện được vai trò tham mưu, định hướng nghiên cứu, bổ sung luận cứ khoa học cho việc xây dựng và hoàn thiện chủ trương, quan điểm, phương châm, nguyên tắc về bảo vệ ANTT và hoàn thiện lý luận CAND. 

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác năm 2018 .

Công tác quản lý khoa học và công tác thông tin khoa học được chú trọng đầu tư cả về chất lượng và số lượng, tổ chức biên tập, biên dịch nhiều ấn phẩm thông tin có nội dung chất lượng mang tính thời sự, phục vụ hữu ích nhu cầu công tác lãnh đạo chỉ đạo và nghiên cứu học; phát huy tốt vai trò tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Ngành…

Trung tướng, Viện trưởng Viện CL&KHCA Trần Minh Thư phát biểu kết luận Hội nghị .

 Trung tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện CL&KHCA nhấn mạnh tới 1 số công tác trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2018 đó là: Tập trung thực hiện có hiệu quả “Năm công tác tổ chức, cán bộ”; thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 11 của Đảng ủy Công an Trung ương về đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” và quy chế nêu gương. 

Đồng thời triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”; hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đặc biệt là Đợt thi đua lập thành tích chào mừng 45 năm ngày thành lập Viện.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuấn, đại diện cho Cục CSGT tham luận tại Hội nghị .


Tâm Phạm - Phương Thủy