Thủ tướng ủy quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Thỏa ước vay nêu trên với Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Natixis; giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho việc ký Thỏa ước trên theo quy định hiện hành. 

Giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý cho Thỏa ước nêu trên. Giao Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục cho vay lại UBND thành phố Hà Nội với điều kiện cho vay lại được chuyển ngang từ điều kiện vay Chính phủ Pháp, cụ thể: Trị giá cho vay lại 85 triệu euro; đồng tiền cho vay lại là đồng Euro; lãi suất cho vay lại bằng lãi suất vay nước ngoài 0,17%/năm; thời gian cho vay lại 20 năm gồm 6 năm ân hạn tính từ ngày cuối cùng của quý phát sinh lần rút vốn đầu tiên. 

BTS