Bên cạnh đó, Ban QLDA 3 cần rà soát các vị trí hư hỏng phát sinh, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xem xét giải quyết; chỉ đạo xử lý đảm bảo giao thông tại các vị trí mặt đường bong bật, ổ gà để đảm bảo an toàn. 

Trường hợp cần thiết điều chỉnh bổ sung vào dự án sửa chữa đã thực hiện. Đồng thời, bàn giao các tài liệu và chuyển giao công nghệ sửa chữa mặt cầu Thăng Long để Cục QLĐB I tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo trì sau khi Bộ GTVT chấp thuận. 

Trường hợp Ban QLDA 3 không thực hiện sửa chữa được, Cục Quản lý Đường bộ I chủ trì phối hợp với Ban QLDA 3 cho sửa chữa đột xuất theo công nghệ của Ban để tránh bức xúc. 

Cục Quản lý Đường bộ I tiếp nhận lại công nghệ sửa chữa mặt cầu Thăng Long từ Ban QLDA 3, đồng thời chuyển giao hướng dẫn cho đơn vị dự kiến được đặt hàng quản lý bảo dưỡng thường xuyên mặt cầu Thăng Long.

Đặng Nhật