Cụ thể, tính đến thời điểm ngày 30.7, tổng số điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông toàn tuyến chưa được xử lý gồm 876 điểm. Trong đó, có 20 điểm nằm trong dự án BOT, kinh phí xử lý 290 tỷ đồng và giao các Nhà đầu tư bổ sung vào dự án để thực hiện. 

Có 13 điểm nằm trong dự án xây dựng cơ bản với số vốn xử lý 97 tỷ đồng và có 843 điểm nằm trong đoạn đưòng đang bảo trì, kinh phí xử lý 1.724 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Đường bộ, trong năm 2016 và 2017 sẽ xử lý được khoảng 550 điếm tập trung vào các điểm nguy hiểm cấp bách và các điểm có kinh phí nhỏ lẻ với kinh phí khoảng 500 tỷ, thực hiện ngay bằng nguồn Quỹ bảo trì đường bộ.

Các điểm khác trước mắt xử lý tạm thời bằng biển báo, gờ giảm tốc, phát quang, gương cầu. Các điểm còn lại (sau khi đã xử lý tạm) 293 điềm (kinh phí 1.224 tỷ) sẽ xử lý dần trong kế hoạch bảo trì hàng năm hoặc bằng các dự án xây dựng cơ bản.

Do các điểm đen cần phải được xử lý ngay, Tổng cục Đường bộ đề nghị cho phép thực hiện cấp bách, theo hình thức chỉ định thầu.

Hải Châu