Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tháng 10-2016, cả nước có tổng số 52.782 lần xe vi phạm quá tốc độ; tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,033 lần/1.000km, giảm 0,34 lần/1.000km so với tháng 10-2015. 

Luỹ kế đến hết tháng 10-2016 trên cả nước có tổng số 1.541.717 lượt vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,115 lần/1.000km, giảm 4,88 lần/1.000km so với cùng kỳ năm 2015. 

Về tình hình xử lý vi phạm: Tháng 10-2016, các Sở GTVT đã xử lý 1.193 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 1.160 xe; từ chối cấp phù hiệu là 33 xe). 

Trong 10 tháng đầu năm 2016, các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 8.311 phương tiện (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 7.083 xe; từ chối cấp phù hiệu là 1.218 xe). Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 10 đơn vị. 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở GTVT tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

P.H.