Biên bản Thảo luận Dự án hợp tác kỹ thuật “Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ véliên thông cho vận tải công cộng Hà Nội” đã được ký ngày 31-8.

Dự án sẽ được triển khai trong 2 năm, bắt đầu từ đầu năm 2018, nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật và năng lực quản lý của các cơ quan đối tác thuộc Ủy ban Nhân dânThành phố Hà Nội để phát triển hệ thống thẻ vé điện tử liên thông phục vụ giao thông công cộngHà Nội.  

Dự án sẽ xây dựng nền tảng kỹ thuật chung cho hệ thống thẻ vé điện tử liên thông cho tất cả các phương tiện giao thông công cộng tại Hà Nội, như xe buýt nhanh (BRT), xe buýt đô thị và tàu điện ngầm, qua đó giúp hành khách sử dụng các loại hình phương tiện công cộng tiện lợi hơn chỉ bằng một thẻ vé thông minhduy nhất.
Áp dụng vé điện tử liên thông sẽ giúp người sử dụng phương tiện công cộng không phải “thủ” hàng loạt loại thẻ vé khác nhau.

Đồng thời, dự án cũng hỗ trợ xây dựng các quy tắc chung về mặt kỹ thuật của hệ thống thu soát vé tự động (AFC) liên thông từ các thiết bị thu soát vé ở khâu đầu tiên  đến các khâu cuối trong hệ thống thanh toán bù trừ, nhằm tạo lập cơ chế thanh toán cho các nhà khai thác dịch vụ vận tải khác nhau trong cùng hệ thống.

JICA quyết định hỗ trợ dự án Hợp tác Kỹ thuật để giải quyết vấn đề về giao thông ở Việt Nam thông qua xây dựng “Hướng dẫn thiết kế và Yêu cầu kỹ thuật” phục vụ cho việc triển khai thẻ vé điện tử liên thông và hệ thống thu soát vé tự động cho tất cả các phương tiện giao thông công cộng ở Hà Nội.

H.Chi