Trong số này có 12 người đang phối hợp với chủ đầu tư tiến hành các thủ tục nghiệm thu, số còn lại tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống thiết bị trên toàn tuyến. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng dự kiến, đến cuối 2020, dự án sẽ đủ điều kiện đưa vào khai thác thương mại.

Cụ thể, theo yêu cầu của chủ đầu tư, công tác nghiệm thu phải hoàn thành trong tháng 7 này, sau khi hoàn thành hồ sơ thanh toán, làm thủ tục quyết toán, dự án sẽ đưa vào chạy thử 20 ngày. Sau đó, chủ đầu tư sẽ mời Hội đồng nghiệm thu Nhà nước vào nghiệm thu công trình và bàn giao cho Metro Hà Nội.

Đặng Nhật