Theo đề xuất của dự án được lập vào tháng 3.2017, tổng mức đầu tư của dự án dự kiến là 34.743 tỷ đồng - được lấy căn cứ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án lập năm 2012- với chiều dài tuyến 5,9km đi ngầm, ước tính chi phí đầu tư trung bình là 5.888 tỷ đồng/km.

Được biết, UBND Tp Hà Nội đã chỉ đạo Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội tính toán lại tổng mức đầu tư trên cơ sở tham khảo đơn giá, suất đầu tư điều chỉnh của dự án và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định để tính toán lại tổng mức đầu tư của tuyến đường sắt này là 28.918 tỷ đồng - giảm 5.825 tỷ đồng.

Như vậy, tính bình quân, mỗi km đường sắt đô thị tuyến số 2 đã giảm gần 1.000 tỷ đồng sau rà soát.

Việc giảm tổng mức đầu tư được UBND Tp Hà Nội lý giải là do rà soát, tính toán lại các chi phí về xây dựng; chi phí mua sắm, xây dựng và lắp đặt hệ thống đường sắt; chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư; chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng; lãi vay và dự phòng, bồi thường giải phóng mặt bằng...

Về cơ chế tài chính áp dụng cho dự án, tổng vốn vay ODA vay lại của dự án là 18.649,5 tỷ đồng, vốn đối ứng dành cho giải phóng mặt bằng và các chi phí quản lý, tư vấn, các loại thuế là 5.606 tỷ đồng.

Về cơ chế huy động vốn, hiện nay dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để kêu gọi ODA nên chưa thể đưa ra cơ chế, phương án huy động vốn cụ thể, việc này sẽ được phân tích làm rõ trong các giai đoạn chuẩn bị đầu tư tiếp theo của dự án.

Hải Châu