Đáng lưu ý, để chủ động các thủ tục trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng CHK quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho ý kiến thống nhất về cơ quan trình báo cáo FS.

 Tuy nhiên, Bộ GTVT vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi. Để đáp ứng tiến độ dự án, với vai trò là “Bộ quản lý chuyên ngành các chương trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông”, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ xem xét, giao Bộ GTVT là cơ quan trình Thủ tướng báo cáo FS dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Bộ GTVT sẽ tham gia ý kiến thẩm định chuyên ngành với tư cách là một thành viên của Hội đồng thẩm định Nhà nước khi thực hiện thẩm định dự án.

Đặng Nhật