Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác, đã thực hiện giảm giá đối với 29 trạm; 16 trạm hiện có mức thu thấp theo quy định, chưa thực hiện giảm giá; 7 trạm còn lại đang tiếp tục xem xét điều chỉnh giá.

Đối với các dự án đang thực hiện đầu tư: đã thực hiện giảm giá đối với 9 trạm; 11 trạm có mức thu thấp theo quy định, chưa thực hiện giảm giá. Về bảo đảm công khai minh bạch về cước và phụ cước, Bộ Giao thông Vận tải sẽ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động này, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

V.H